Obsah

Šablony II

Navýšení alokace u výzvy č. 02_18_063 Šablony II

 

Info k šablonám II z MŠMT od p. Karešové: Výzva pro MŠ, ZŠ, školní družiny, školní kluby, střediska volného času a ZuŠ bude vyhlášena v únoru 2018. Výzvě bude předcházet dotazníkový průzkum (je směřován na podzim 2017 - asi listopad) u všech typů žadatelů – tj. princip výběru povinné šablony bude stejný jako ve stávajících šablonách. Nový dotazník bude opět propojen s indikátorem 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost. 
Ve výzvě se počítá s personálními šablonami a zvažuje se i snížení úvazků některých personálních šablon tak, aby finančně na tyto šablony dosáhly i menší školy. Zároveň se zvažuje i snížení minimální výše dotace, aby výběr šablon byl dostatečně komfortní pro ty školy, které nechtějí čerpat žádnou personální podporu.

výzev na zjednodušené projekty (tzv. šablony) platí, že příjemce může v rámci projektu uskutečňovat jakékoliv neinvestiční výdaje, které budou sloužit k realizaci výstupů zvolených aktivit. Konkrétní volbu pomůcek může vybírat každý příjemce podle svých potřeb. ŘO OP VVV z tohoto důvodu nedefinuje konkrétní pomůcky, které je nebo není možné ze strany příjemce dotace pořizovat, aby nedocházelo k omezování příjemců na pouze určité konkrétní vybavení. Tato informace byla komunikována na všech školeních k výzvám, která probíhala ve všech krajích v letech 2016 a 2017, a to jak pro žadatele a příjemce, tak pro síť MAS i NIDV. Dále je informaci o možnosti nákupu pomůcek včetně konkrétních příkladů věnován prostor

v dokumentu Příklady dobré praxe Priklady_dobre_praxe

Ve výzvách v PO3 OP VVV lze pořizovat investiční i neinvestiční majetek, samozřejmě vždy záleží na cílech projektu a nezbytnosti pořízeného majetku k realizaci klíčových aktivit. I nadále bude ve všech výzvách vyhlášených v Prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání umožněn nákup pomůcek a vybavení nezbytných pro realizaci projektu. Způsobilost výdajů je vždy specifikována výzvou a navazující dokumentací, tj. Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část.

Přehled čerpání šablon k 30. 6. 2017 (zdroj: NS MAS)

Informace ze semináře - Šablony II

Doplnění seminářů Šablony II pro MAS - Doplnění Šablony II

 Uznatelnost výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti

Výklad MŠMT

Video k pravidlům OP VVV pro zadávání veřejných zakázek v rámci realizace zjednodušených projektů (šablon)

 

Novinky pro MAS

27.12.2019

NIDV, SRP, Navýšení alokace Šablony pro SŠ a VOŠ II 1

NIDV, SRP, Navýšení alokace Šablony pro SŠ a VOŠ II

důležité informace k Šablonám II pro SŠ a VOŠ

Detail

27.12.2019

NOVINKY 04/2019 1

NOVINKY 04/2019

... ze šablon pro MAS

Detail

05.10.2019

OSVĚDČENÍ 1

OSVĚDČENÍ

Po ukončení každé vzdělávací akce vydá akreditovaná instituce účastníkům Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Platnost osvědčení v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nelze časově omezovat.

Detail

24.04.2019

Videotutoriál: Realizace a administrace projektů – Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II videotutoriál k realizaci a administraci projektů.

Detail

11.03.2019

Šablony II - výklad k podepisování smluv ředitelů 1

Šablony II - výklad k podepisování smluv ředitelů

Šablony II - výklad k podepisování smluv ředitelů Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice pracovněprávních vztahů

Detail