Obsah

15.3. 2017 proběhlo v Chrudimi 3. setkání Řídicího výboru MAP

Prezentace ke stažení zde: Prezentace ze 3.setkání ŘV MAP

Dne 13. února 2018 byla podána Žádost o podporu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim z OP VVV

Typ: ostatní
Dne 13. února 2018 byla podána Žádost o podporu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim z OP VVV 1Projekt MAP II plynule naváže na dosažené cíle ukončeného projektu MAP I ORP Chrudim a
bude obsahovat aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. MAP II řeší konkrétní
aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci a zaměří se na
těchto šest implementačních aktivit:

Implementační aktivita 4.1 Povolání pro život

 

Cílem této implementační aktivity je zvýšení motivovanosti žáků o technické obory a podnikatelskou

činnost a posílení povědomí o potřebě správné volby dalšího vzdělávání, rozvoj praktických znalostí,

schopností a dovedností žáků prostřednictvím přímého kontaktu se zaměstnavateli, který má

následně vyvolat jejich zájem o odbornou práci s technickým a podobným zaměřením

prostřednictvím realizací netradičních exkurzí pro žáky ZŠ (návštěvy podniků) a přednášek

podnikatelů, odborníků a specialistů, kde se žákům představí firmy, povolání a studijní obory.

Následně bude nastavena dlouhodobá spolupráce na základě zpětných vazeb z exkurzí a přednášek,

provede se výběr vážných zájemců z žáků 8. ročníků ke spolupráci s konkrétním podnikem. Vytvoří se

týmy, které budou složeny ze zástupců žáků a odborníků z praxe z podniku, které budou v rozmezí

několika měsíců docházet do firem tak, aby se žáci podrobně seznámili s firmou, a společně vytvoří

výrobek.

Současně bude probíhat i setkávání se základními školami, kde zástupci podniků, SŠ, ZŠ, rodičů, žáků

8 a 9. ročníků a týmů představí svůj podnik, svoji SŠ a prezentaci výsledků práce (výrobků) týmů.

Společně se uskuteční setkávání výchovných poradců, kariérních poradců a zaměstnavatelů formou

odborných přednášek, prezentací výstupů – výrobků z práce týmů v podniku a zorganizuje se soutěž

o nejlepší výrobek s mediální podporou zájmu o technické obory. Projekt je zaměřen především na

žáky II. stupně základních škol, pro které je aktuální rozhodování o budoucím studiu a tím i volbě

povolání. Cílové skupině bude umožněn přímý kontakt s budoucím zaměstnaneckým prostředím a

zaměstnavateli, navázání osobních kontaktů a dialogů, bezprostřední odstranění případných

vytvořených mýtů a obav a lichých představ o podnicích a prostředí v nich a charakteru jednotlivých

profesí. Prostřednictvím soutěží bude podporován pozitivní přístup žáků k manuální práci a připraví

se tak podmínky pro probuzení většího zájmu o ni. Zároveň žáci budou navedeni na myšlenku, že

jejich budoucí práce může být zároveň i jejich koníčkem.

Tím, že exkurze budou pro cílovou skupinu bezplatné, stanou se pro ni mnohem dostupnější a

přijatelnější. Prostřednictvím svých pedagogů, kteří budou cílové skupině metodickým průvodcem při

získávání nových zkušeností, vědomostí a zážitků z praxe, budou žáci díky tomuto obohacení výuky

nově motivováni k dalšímu studiu a zaměření. Své dojmy, postřehy, formované názory a nápady

získané během exkurzí využije cílová skupina následně při účasti v soutěži o nejlepší výrobek.

Prostřednictvím soutěže o nejlepší výrobek budou na základě dosažených úspěchů motivováni ti žáci,

kteří třeba nevynikají v ostatních předmětech, ale jsou manuálně zruční a šikovní. Díky týmovým

soutěžím stoupne prestiž žáků s manuální zručností a vytvoří se podmínky pro rozvoj jejich

komunikačních dovedností, rozvoj osobnosti a schopnosti týmové spolupráce.

 

Implementační aktivita 4.2 Mobilní technohrátky pro MŠ a ZŠ v ORP Chrudim

 

Cílem této implementační aktivity je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve

spolupráci s Univerzitou Pardubice a Institutem rozvoje evropských regionů a zvýšení motivovanosti

žáků o technické obory, prohloubení zájmu žáků o přírodovědné předměty a zvýšení kvality

počátečního vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech, to vše zajímavou a hravou formou.

Uskuteční se semináře pro učitele (např. pro učitelky MŠ se představí metodika jednoduchých, ale

zábavných přírodovědných a technických pokusů), semináře ve školách pro žáky 1. nebo 2. stupně -

jejich cílem bude ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou

formou a vzbudit nebo posílit tak zájem dětí o technické a přírodovědné obory a motivovat je k jejich

dalšímu studiu.

Bude možné přizpůsobit obsah semináře dle zájmu školy, akce budou probíhat na jedné škole pro

žáky z více škol, nebo akce na jedné škole pro vybrané žáky – zájemce o problematiku apod.

 

Implementační aktivita 4.3 Podpora přechodu mezi stupni vzdělávání

 

Cílem této implementační aktivity bude seznámení žáků nižšího stupně vzdělávání s prostředím

vyššího stupně vzdělávání v regionu formou přírodovědných a technických soutěží. Tedy ze strany ZŠ

akce pro děti z MŠ pro seznámení s prostředím ZŠ a pro žáky posledních ročníků ZŠ pro seznámení

s prostředím SŠ.

 

Implementační aktivita 4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu

 

Cílem implementační aktivity bude pořádání exkurzí pro MŠ, ZŠ a pedagogy, spolupráce s knihovnami

– podpora čtenářské a matematické gramotnosti v rámci rozvoje znalostí tématu podzemních a

povrchových vod ve spojení s regionem formou jednodenní autobusové exkurze po lokalitách, které

spojuje téma podzemních i povrchových vod v rámci rozvoje gramotnosti o vodě. Téma vody je

v současnosti velmi aktuální a území MAP ORP Chrudim má velkou výhodu v možnosti prezentace

názorných pozitivních i negativních příkladů v nakládání s podzemními i povrchovými vodami, včetně

návaznosti na matematickou gramotnost. V rámci exkurze bude možné navštívit následující lokality:

Podlažice, Zderaz, Kaplice, Nové Hrady, Jenišovice, Blansko. Cílovou skupinou jsou děti a žáci,

pedagogové mateřských, základních škol, případně koordinátoři EVVO na školách.

Dalším cílem bude posílení gramotnosti mezi žáky mateřských, základních škol v různých oborech

s primárním zaměřením na environmentální výchovu (EVVO) formou exkurzí do vzdělávacích zahrad

na území Národního geoparku Železné hory, respektive MAP ORP Chrudim (např. Vodní zahrada –

areál společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. apod.)

V rámci povinné aktivity podpory čtenářské a matematické gramotnosti se uskuteční čtení

v zahradách s názvem Bajky v zahradách. Tento projekt je projektem knihoven ve spolupráci se

školkami, školami a dalšími organizacemi. Cílem projektu je podpořit schopnosti přemýšlet,

komunikovat a rozvinout dětskou představivost, formovat čtecí návyky, učit děti morálním

hodnotám, podpořit prosociální vztahy, prohlubovat přátelství a vzájemnou pomoc. Kromě čtenářské

gramotnosti se projekt také zaměří na environmentální výchovu – čtení se uskuteční na zahradě

mateřských školek. První pilotní čtení se uskuteční na zahradě MŠ Řestoky.

 

Implementační aktivita 4.5 Inkluze v praxi – rozvoje spolupráce mezi školami v oblasti inkluze.

Cílem implementační aktivity je rozvoj spolupráce mezi školami ORP Chrudim v oblasti inkluze, rozvoj

partnerství v území a to:

1) Rozvoj potenciálu pedagogů a asistentů pedagoga formou sdílení dobré praxe, a zkušeností za

metodické podpory expertního týmu poradců v oblasti inkluze (mobilní tým) sdílením zkušeností z

typových cílených intervencí na školách (shrnutí zkušeností z konkrétních případů, sdílení zkušeností z

mentoringu, supervize speciálních pedagogů na školách ORP Chrudim, popř. sdílení zkušeností

dalších odborníků působících na území ORP. Využití expertního týmu-tj. 2 expertky s dlouholetou

praxí - je podstatou pilotního ověření nového způsobu odborného poradenství v území, které si klade

za cíl urychlit proces implementace inkluzivních opatření v území a uspokojit poptávku pedagogů po

odborné pomoci při správném nastavení plánu péče o dítě díky zpřesnění identifikace jeho potřeb,

které povede k volbě vhodné intervence u žáků se SVP.

2) Sdílení praktických zkušeností z implementace a dalšího využití pedagogických dokumentů

Cílem je zvyšování kvality vzdělávání-rozvoj potenciálu pedagogických pracovníků

3) Sdílení pedagogických zkušeností s rodiči – osvětové akce, besedy, zkušenosti metodiků prevence

(přednášky, semináře, workshopy, vzdělávání)

Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti (hlavně rodičů) v oblasti inkluze a jiného přínosu v rámci

jejich zvýšení motivace a způsobu zapojení do problematiky vzdělávání a výchovy.

 

Implementační aktivita 4.6 Vzdělávání a informační akce – setkávání v území pedagogů MŠ, ZŠ,

ředitelů škol, rodičů, zástupců organizací a dalších aktérů v oblasti vzdělávání, workshopy, školení,

poskytování informací prostřednictvím webu maporpchrudim.cz

 

Na konci prvního akčního plánu dojde k vyhodnocení a v případě dalšího zájmu nebo doporučení

Řídícím výborem může docházet k úpravám implementačních projektů pro další období projektu.

 

Projekt, v případě schválení žádosti ze strany OP VVV bude zahájen 1. 9. 2018 a plánovaný termín

jeho ukončení je 28. 2. 2022. Do projektu se předběžně zapojilo 76 škol z celkového počtu 78 mateřských, základních a uměleckých škol. Žadatel o podporu, a v případě schválení projektu jeho

řešitel, je město Chrudim. Příprava žádosti a realizace projektu byla a bude realizována ve spolupráci

s místními akčními skupinami působícími v území ORP Chrudim: MAS Chrudimsko, MAS

Železnohorský region, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko.

 Vedle výše uvedených partnerů, kteří se budou podílet na implementačních aktivitách, budou do realizace projektu zapojeni i další partneři působící v oblasti vzdělávání a výchovy a souvisejících oblastech.

 

 

Iva Roušarová a Jana Košťálová, MAS Chrudimsko, z.s.


Vytvořeno: 2. 3. 2018
Poslední aktualizace: 2. 3. 2018 15:44
Autor: Michaela Kotyková