Obsah

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim

     Zlepšit kvalitu vzdělávání mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání je cílem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim. V současné době probíhá příprava žádosti o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která bude podána v únoru 2018 a projekt by se mohl začít realizovat v od 1. září 2018.

     Tento projekt navazuje na ukončený projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání I. Cíl projektu odpovídá výzvě MŠMT, v rámci které bude podporováno další strategické plánování v oblasti vzdělávání v území a nově i realizace naplánovaných aktivit dle schváleného R MAP.    

     Souhlas školy se zařazením do projektu podepsalo 73 ředitelů ze 77 všech mateřských, základních a nově i základních uměleckých škol ORP Chrudim, což je jasný důkaz o tom, že v území je velký zájem o spolupráci a o sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání

Jana Košťálová

MAS Chrudimsko

Jaké aktivity v projektu budou realizovány

V rámci projektu budou realizovány povinné aktivity: řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP a implementace MAP

4.1 Povolání pro život – Cílem je zvýšení motivovanosti žáků o technické obory a podnikatelskou činnost a posílení povědomí o potřebě správné volby dalšího vzdělávání.  Dalším cílem je rozvoj praktických znalostí, schopností a dovedností žáků prostřednictvím přímého kontaktu se zaměstnavateli, který má následně vyvolat jejich zájem o odbornou práci s technickým a podobným zaměřením.

Cílů projektu Povolání pro život bude dosaženo prostřednictvím realizací netradičních exkurzí pro žáky ZŠ (návštěvy podniků), a přednášek podnikatelů, odborníků a specialistů. Zde se žákům představí firmy, povolání a studijní obory. Následně bude nastavena dlouhodobá spolupráce na základě zpětných vazeb z exkurzí a přednášek, provede se výběr vážných zájemců z žáků 8. ročníků ke spolupráci s konkrétním podnikem. Vytvoří se týmy, které budou složeny ze zástupců žáků a odborníků z praxe z podniku, které budou v rozmezí několika měsíců docházet do firmy tak, aby se žáci podrobně seznámili s firmou, a společně vytvoří výrobek. 

Společně bude probíhat i setkávání se základními školami, kde zástupci podniků, SŠ, ZŠ, rodičů, žáků 8 a 9. ročníků a týmů představí svůj podnik, představí svoji SŠ a prezentaci výsledků práce (výrobků) týmů.

Současně se uskuteční setkávání výchovných poradců, kariérních poradců a zaměstnavatelů formou odborných přednášek, prezentací výstupů – výrobků z práce týmů v podniku a zorganizuje se soutěž o nejlepší výrobek s mediální podporou zájmu o technické obory. Projekt je zaměřen především na žáky II. stupně základních škol, pro které je aktuální rozhodování o budoucím studiu a tím i volbě povolání. Cílové skupině bude umožněn přímý kontakt s budoucím zaměstnaneckým prostředím a zaměstnavateli, navázání osobních kontaktů a dialogů, bezprostřední odstranění případných vytvořených mýtů a obav a lichých představ o podnicích a prostředí v nich a charakteru jednotlivých profesí. Prostřednictvím soutěže bude podporován pozitivní přístup žáků k manuální práci a připraví se tak podmínky pro probuzení většího zájmu o ni.  Zároveň žáci budou navedeni na myšlenku, že jejich budoucí práce může být zároveň i jejich koníčkem.

 

4.2 Mobilní technohrátky pro MŠ a ZŠ v ORP Chrudim

 Cílem je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Institutem rozvoje evropských regionů – IRER – ing. arch. Iva Svobodová a zvýšení motivovanosti žáků o technické obory, prohloubení zájmu žáků o přírodovědné předměty a zvýšení kvality počátečního vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech. To vše zajímavou a hravou formou. Možné jsou semináře pro učitele (např. pro učitelky MŠ představení metodiky jednoduchých, ale zábavných chemických pokusů), semináře ve školách pro žáky 1. nebo 2. stupně (obdoba projektu Věda na dvorech škol). Je možné přizpůsobení obsahu semináře dle zájmu školy, akce na jedné škole pro žáky z více škol, nebo akce na jedné škole pro vybrané žáky – zájemce o problematiku apod.

4.3 Podpora přechodu mezi stupni vzdělávání – formou přírodovědných a technických soutěží seznámení žáků nižšího stupně vzdělávání s prostředím vyššího stupně vzdělávání v regionu. Tedy ze strany ZŠ akce pro děti z MŠ pro seznámení s prostředím ZŠ a pro žáky posledních ročníků ZŠ pro seznámení s prostředím SŠ.

4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu – pořádání exkurzí pro MŠ, ZŠ a pedagogy, spolupráce s knihovnami – podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Rozvoj znalostí o tématu podzemních a povrchových vod ve spojení s regionem formou jednodenní autobusové exkurze po lokalitách, které spojuje téma podzemních i povrchových vod v rámci rozvoje gramotnosti o vodě.  Téma vody je v současnosti velmi aktuální a území MAP ORP Chrudim má velkou výhodu v možnosti prezentace názorných pozitivních i negativních příkladů v nakládání s podzemními i povrchovými vodami, včetně návaznosti na matematickou gramotnost. V rámci exkurze bude možné navštívit následující lokality:  Podlažice, Zderaz, Kaplice, Nové Hrady, Jenišovice, Blansko). Cílovou skupinou jsou pedagogové mateřských, základních škol, případně koordinátoři EVVO na školách.

 Dalším cílem bude posílení gramotnosti mezi žáky mateřských, základních škol v různých oborech s primárním zaměřením na environmentální výchovu (EVVO) formou exkurzí do vzdělávacích zahrad na území Národního geoparku Železné hory, respektive MAP ORP Chrudim (např. Vodní zahrada – areál společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. apod.)

Cílem je podpora čtenářské a matematické gramotnosti.

Bajky v zahradách - Projekt knihoven ve spolupráce se školkami, školami a dalšími organizacemi.  Podpořit a rozvinout schopnosti přemýšlet, komunikovat a podpořit dětskou představivost, formovat čtecí návyky, učit děti morálním hodnotám, podpořit prosociální vztahy, prohlubovat přátelství a vzájemnou pomoc. Kromě čtenářské gramotnosti se projekt také zaměří na environmentální výchovu – čtení se uskuteční na zahradě mateřských školek. (např. MŠ Řestoky).

4.5 Inkluze v praxi – rozvoje spolupráce mezi školami v oblasti inkluze

Cílem je rozvoj spolupráce mezi školami ORP Chrudim v oblasti inkluze, rozvoj partnerství v území.

1) Rozvoj potenciálu pedagogů a asistentů pedagoga formou sdílení dobré praxe, a zkušeností za

metodické podpory expertního týmu poradců v oblasti inkluze (mobilní tým) sdílením zkušeností z

typových cílených intervencí na školách (shrnutí zkušeností z konkrétních případů, sdílení zkušeností z

mentoringu, supervize speciálních pedagogů na školách ORP Chrudim, popř. sdílení zkušeností

dalších odborníků působících na území ORP. Využití expertního týmu-tj. 2 expertky s dlouholetou

praxí - je podstatou pilotního ověření nového způsobu odborného poradenství v území, které si klade

za cíl urychlit proces implementace inkluzivních opatření v území a uspokojit poptávku pedagogů po

odborné pomoci při správném nastavení plánu péče o dítě díky zpřesnění identifikace jeho potřeb,

které povede k volbě vhodné intervence u žáků se SVP.

 

2)sdílení praktických zkušeností z implementace a dalšího využití pedagogických dokumentů

Cílem je zvyšování kvality vzdělávání-rozvoj potenciálu pedagogických pracovníků

 

3)sdílení pedagogických zkušeností s rodiči – osvětové akce, besedy, zkušenosti metodiků prevence

(přednášky, semináře, workshopy, vzdělávání)

Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti (hl. rodičů) v obl. inkluze aj. přínosu v rámci jejich zvýšení

motivace a způsobů zapojení do problematiky vzdělávání a výchovy

 

4.6 Vzdělávání a informační akce – setkávání v území pedagogů MŠ, ZŠ, ředitelů škol, rodičů, zástupců organizací a dalších aktérů v oblasti vzdělávání, workshopy, školení, poskytování informací prostřednictvím webu maporpchrudim.cz