Obsah

Šablony

Info k šablonám II z MŠMT od p. Karešové: Výzva pro MŠ, ZŠ, školní družiny, školní kluby, střediska volného času a ZuŠ bude vyhlášena v únoru 2018. Výzvě bude předcházet dotazníkový průzkum (je směřován na podzim 2017 - asi listopad) u všech typů žadatelů – tj. princip výběru povinné šablony bude stejný jako ve stávajících šablonách. Nový dotazník bude opět propojen s indikátorem 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost. 
Ve výzvě se počítá s personálními šablonami a zvažuje se i snížení úvazků některých personálních šablon tak, aby finančně na tyto šablony dosáhly i menší školy. Zároveň se zvažuje i snížení minimální výše dotace, aby výběr šablon byl dostatečně komfortní pro ty školy, které nechtějí čerpat žádnou personální podporu.

výzev na zjednodušené projekty (tzv. šablony) platí, že příjemce může v rámci projektu uskutečňovat jakékoliv neinvestiční výdaje, které budou sloužit k realizaci výstupů zvolených aktivit. Konkrétní volbu pomůcek může vybírat každý příjemce podle svých potřeb. ŘO OP VVV z tohoto důvodu nedefinuje konkrétní pomůcky, které je nebo není možné ze strany příjemce dotace pořizovat, aby nedocházelo k omezování příjemců na pouze určité konkrétní vybavení. Tato informace byla komunikována na všech školeních k výzvám, která probíhala ve všech krajích v letech 2016 a 2017, a to jak pro žadatele a příjemce, tak pro síť MAS i NIDV. Dále je informaci o možnosti nákupu pomůcek včetně konkrétních příkladů věnován prostor

v dokumentu Příklady dobré praxe Priklady_dobre_praxe

Ve výzvách v PO3 OP VVV lze pořizovat investiční i neinvestiční majetek, samozřejmě vždy záleží na cílech projektu a nezbytnosti pořízeného majetku k realizaci klíčových aktivit. I nadále bude ve všech výzvách vyhlášených v Prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání umožněn nákup pomůcek a vybavení nezbytných pro realizaci projektu. Způsobilost výdajů je vždy specifikována výzvou a navazující dokumentací, tj. Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část.

Přehled čerpání šablon k 30. 6. 2017 (zdroj: NS MAS)

 Uznatelnost výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti

Výklad MŠMT

20.12.2017

PROBÍHÁ ANALÝZA ČASTÝCH CHYB VE ZPRÁVÁCH O REALIZACI ZJEDNODUŠENÝCH PROJEKTŮ 1

PROBÍHÁ ANALÝZA ČASTÝCH CHYB VE ZPRÁVÁCH O REALIZACI ZJEDNODUŠENÝCH PROJEKTŮ

Praha, 18. prosince 2017 – Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy je zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci. Z předběžných výsledků vyplývá poměrně velká chybovost.

Detail

12.12.2017

Prezentace "Projekty zjednodušeného vykazování – šablony" 1

Prezentace "Projekty zjednodušeného vykazování – šablony"

zde naleznete Prezentaci Projekty zjednodušeného vykazování – šablony ke stažení

Detail

29.11.2017

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE PRŮTOKOVÝCH DOTACÍ TÝKAJÍCÍ SE TERMÍNŮ PROPLACENÍ PROSTŘEDKŮ KE KONCI ROKU 2017 A NA ZAČÁTKU ROKU 2018 1

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE PRŮTOKOVÝCH DOTACÍ TÝKAJÍCÍ SE TERMÍNŮ PROPLACENÍ PROSTŘEDKŮ KE KONCI ROKU 2017 A NA ZAČÁTKU ROKU 2018

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) zveřejňuje informace pro příjemce průtokových dotací týkající se termínů proplacení prostředků ke konci roku 2017 a na začátku roku 2018.

Detail

03.11.2017

VZORY PŘÍLOH PRO VÝZVY Č. 02_16_022 A 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I 1

VZORY PŘÍLOH PRO VÝZVY Č. 02_16_022 A 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Kalkulačka indikátorů ZoR byla doplněna o záložky „Vzdělávání pedagogů“ a „Seznam osob pro indikátor 60000“. Na záložce „Vzdělávání pedagogů“ je možné si vést přehled vzdělávacích akcí (semináře DVPP a vzájemnou spolupráci ve škole) realizovaných ze šablon – tento seznam lze využít jako podklad pro zprávu o realizaci, pro případnou kontrolu na místě apod. Počty hodin vzdělávání jednotlivých pedagogů se po zkopírování jmen pedagogů vygenerují na další záložce „Seznam osob pro indikátor 60000“. Tento seznam lze využít jako povinně dokládaný seznam osob s bagatelní podporou k indikátoru 60000.

Detail